Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Lovenails en een cliënt waarop Nagelstudio Lovenails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Nagelstudio Lovenails

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Lovenails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Lovenails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Lovenails 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, met een minimum van 30 euro. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Nagelstudio Lovenails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio Lovenails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aan biedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nagelstudio Lovenails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio Lovenails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Lovenails neemt deze op in de persoonlijke klantenfiche. Nagelstudio Lovenails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

Nagelstudio Lovenails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Lovenails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Nagelstudio Lovenails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio Lovenails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Lovenails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, boetes of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie

Nagelstudio Lovenails geeft de cliënt een beperkte garantie gedurende 3 dagen op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

9. Beschadiging & diefstal

Nagelstudio Lovenails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Lovenails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Nagelstudio Lovenails. De nagelstudio moet de klager binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio Lovenails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Nagelstudio Lovenails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien Nagelstudio Lovenails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstudio Lovenails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Lovenails. Nagelstudio Lovenails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Lovenails en de cliënt is Belgische recht van toepassing.

13. Leeftijd

De minimale leeftijd die Lovenails hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of gellak) is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Lovenails.

14. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft nagelstudio Lovenails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Volg ons op de Social Media